Cases i carrers

AG102
Nom de la Plaça Pou

La primera menció coneguda prové de la Carta de Poblament de 1611, però en eixe moment el pou ja estava en funcionament; per tant, podem recular el topònim al menys a principis del segle XVII o finals del segle XVI. Sabem que a la veïna Alfara el pou es feu el 16 de febrer de 1601 per part de Francesc Nunyes, mestre de pous de València.

Una conducció subterrània per l’actual carrer Blas Gil duia l’aigua de la sèquia al pou, el qual no tindria molta profunditat donat l’escàs desnivell entre la plaça i la sèquia.